Teilen

Unsere Bankverbindungen 

Kontoinhaber: Lëtzebuerger Kannerduerf


CCPL
LU41 1111 0000 6565 0000
CCPL LU LL

Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat (BCEE)
LU03 0019 1000 2255 9000
BCEE LU LL

Banque Internationale à Luxembourg (BIL)
LU68 0021 1007 3870 0000
BILL LU LL

Banque BGL BNP Parisbas (BGLL)
LU55 0030 0169 2076 0000
BGLL LU LL

Banque Raiffeisen (CCRA)
LU89 0090 0000 0200 3002
CCRA LU LL

ING
LU63 0141 9374 1210 0000
CELL LU LL