Teilen

Benevolat

 


Ein Freund ist jemand, der weiss, dass man ihn gerade braucht."
Oscar Wilde


 

Dir hutt Loscht an Zäit selwer aktiv ze ginn an eis bei verschiddene Geleeënheeten eng Hand mat unzepaken? Da rufft eis un an informéiert Iech iwwert d'Méiglechkeeten d'Lëtzebuerger Kannerduerf als Benevole ze ënnerstëtzen!

Tel.: 32 90 03 - 1